Active Members

Arjun Paudel

(Japan)

Gopi KC

(Japan)

Trilochan Paudel

(Japan)

Pratap Ghimire

(Japan)

Keshav Prasad Subedi

(Japan)

Shanta GC

(Japan)

Sonu Nani

(Japan)

Yam Sharma

(Japan)

Raju Paudel

(Japan)

Laxmi Poudel

(UAE)

Ramesh Poudel

(UAE)

Ayesha Shrestha

(Nepal)

Ramesh Gharti

(Japan)

Bimal Khatri

(Nepal)

Deepak Tiwari

(Nepal)

Santosh KC

(Nepal)

Deena Manandhar

(Nepal)

Kashya Adhikari

(Nepal)

Uddhav Khakurel

(Nepal)

Sunil Surketi

(Nepal)

Kusum K.C

(Nepal)