Hope Sponsors

Indu Lamsal

(Japan)

Kamala Poudel

(Australia)

Prem K.C

(USA)

Ramu Gautam

(Malaysia)

Shafi Khan

(Nepal)